Dynamika energo-informačných premien v priestore a čase - mýty, fakty a úskalia

| METATRON

Posledné desaťročie môžeme pozorovať v našich končinách zintenzívnenie záujmu laickej verejnosti a masmédií o problematiku vhodného členenia a usporiadania interiérov domov, bytov, kancelárií a záhrad, ktoré sa zväčša odvolávajú na svoj pôvod v takzvanom „učení Feng Shui“. Časopisy, kníhkupectvá a internetové stránky nám ponúkajú množstvo „zaručených Feng Shui receptov“ ako rýchlo zbohatnúť, byť zdravý, šťastný, pritiahnuť si ideálneho partnera a podobne.

Najpredávanejšie knihy o Feng Shui v našich podmienkach (zväčša od amerických alebo európskych autorov) sú tie, ktoré sú plné farebných obrázkov, s minimom filozofického základu alebo najlepšie bez textu, ktoré nás učia ako si máme doma poupratovať, obklopiť sa rôznymi symbolmi, ktoré vyriešia všetky naše problémy a podobne. Mysle laickej verejnosti sa podarilo za posledné roky médiám naprogramovať tak, že keď vidíte byt ovešaný mincami s červenými stužkami, možno prvé čo Vás napadne je – to je Feng Shui.

Paródiou doby a kultúry v ktorej žijeme je to, že v skutočnosti je to presne naopak. Väčšina z toho, čo nás média naučili považovať za Feng Shui nie je a nikdy nebolo súčasťou postupov tradičného autentického Feng Shui. V snahe rýchlo transportovať „exotické“ znalosti do euroamerických končín prišlo žiaľ k veľkému skresleniu informácií. Nekvalitné preklady, slabá znalosť problematiky a filozofických princípov a snaha novátorsky dotvoriť bez dostatočných znalostí to, čomu sme neporozumeli, má za následok totálne skomercionalizovanie a zdeformovanie samotnej podstaty tohto starobylého učenia.

Poznávanie vlastností časopriestoru a ich priemet do reality nášho bytia má v tradícii Čínskej filozofie niekoľko tisícročnú tradíciu. Korene znalostí sa strácajú v hlbinách času. Prvé zachytiteľné stopy môžeme pozorovať cca už 6 000 rokov dozadu. Názov Feng Shui je pomerne mladý. Pôvodne bol súbor znalostí o vlastnostiach priestoru a času známy pod názvom Kan Yu, neskôr Di Li. Filozofie prameniace z knihy premien (YIJING) a taoizmu sa stali nosným teoretickým podkladom pre popis a pochopenie javov a diania dynamiky premien časopriestoru. Počiatočné aplikácie získaných znalostí smerovali k snahe o vyhľadanie a výber čo najlepšieho miesta pre umiestnenie telesných pozostatkov zosnulých vládcov a panovníkov.

Až oveľa neskôr sa tieto znalosti začali používať aj na takzvané yangové Feng Shui, ktoré bolo zamerané na vyhľadanie vhodného miesta a nastavenie správnej orientácie pre stavbu dôležitých budov ako boli kláštory, cisárske paláce ale aj založenie celých nových miest.

Teoretická príprava odborníkov v tejto oblasti predstavovala niekoľkoročné intenzívne štúdium pod vedením a osobným dohľadom skúseného učiteľa, ktorého úlohou bolo pomôcť žiakom vnútorne pochopiť esenciu učenia, vzhľadom k tomu, že stredoveké rukopisy o Feng Shui, ktoré sa dochovali, boli písané zväčša symbolicky a kryptograficky. Navyše, študenti mali možnosť získať aj bohaté praktické skúsenosti pozorovaním práce svojho učiteľa. Tradičná výučba prebiehala takmer vždy aj priamo v teréne, často niekoľkodňovým alebo niekoľko týždňovým pochodom po horách, kde sa žiaci učili tréning vnímania vlastností priestoru rozvojom svojich senzibilných schopností, bez ktorých nie je možné Feng Shui kvalitne praktizovať.

Postupným vývojom skúseností a uchovávaním poznatkov sa vyvinuli dva základné systémy tradičného Feng Shui – Li Qi a Luan Tou. Li Qi zameriava svoju pozornosť viac na vlastnosti času vo vzťahu k priestoru a kladie väčší dôraz na kalkulačné metódy analýz. Luan Tou venuje viac pozornosť forme a tvaru krajinných prvkov. Z nich sa postupom času vyvinuli dva základné smery Feng Shui, ktoré zahŕňajú rozsiahly súbor informácií, postupov, smerov a formuliek – SAN YUAN a SAN HE.

Tradičné Feng Shui verzus "New Age Feng Shui"

Rozdiel medzi klasickým Feng Shui a tým, čo sa za Feng Shui v dnešnej dobe vydáva spočíva v metodike a používaných postupoch diagnostiky časopriestorových súvislostí, prioritách čo je považované za dôležité a samozrejme v postupoch ako sa navrhujú úpravy riešenia prípadných diagnostikovaných problémov.

Pre tradičné Feng Shui je charakteristické, že používa kompas LUO PAN pre zameranie orientácie objektov v priestore vzhľadom k magnetickému poľu zeme, venuje pozornosť skúmaniu exteriérových foriem ako je voda, horské útvary a pod., sleduje časové premeny a ich priemet na priestor, berie do úvahy konkrétnych obyvateľov. V klasickom Feng Shui sa nikdy nevyžadovalo používanie symbolov v priestore, nevyžadovalo sa uskutočňovanie žiadnych špecifických rituálnych praktík, nevenoval sa dôraz na interiérové dekorácie, farby a pod. Tieto veci z hľadiska možností ovplyvnenia rozhodujúcich vlastností priestoru neboli považované za podstatné.

Veľmi zjednodušene by sme mohli povedať, že pre postupy, ktoré vychádzajú z tradičného Feng Shui je dôležité primárne výber vhodného miesta v krajine, orientácia kľúčových prvkov stavby (priečelie, vchod, dvere do miestností) vzhľadom k svetovým stranám, rozloženie tvaru, funkčností a vzájomných väzieb interiérových miestností vzhľadom k exteriérovým prvkom a aktuálne prevládajúcim časovým vplyvom. Samozrejme v kontexte interakcie s obyvateľmi, ktorí žijú v skúmanom priestore.

Z pohľadu psychotroniky by sme mohli povedať, že základným predmetom skúmania Feng Shui je energoinformačná charakteristika časopriestoru vo vzťahu k jej interakcii a pôsobeniu na človeka.

Pomôcky, ktoré používa tzv. „moderné Feng Shui“, medzi ktoré patria rôzne symboly a dekorácie, nepôsobia na podstatné vlastnosti priestoru tak, aby boli schopné zmeniť jeho vlastnosti a prevládajúce charakteristiky, preto neboli nikdy za týmto účelom používané v pôvodnom Feng Shui. Jeden symbol máva často veľmi odlišné interpretácie a význam v rôznych kultúrach (na ilustráciu napríklad symbol Draka). Význam symbolu je informáciou určenou pre našu psychiku a preto ak sa používajú symboly v priestore s cieľom vyvolať účinok na životné udalosti, v skutočnosti ich vplyv vôbec nejde cez priestor ale cez psychiku, ktorá je schopná priradiť predmetu význam a na základe toho vo svojom vnútri spustiť určitý cielený program. Úloha vedomia a psychiky v procese vývoja životných udalostí je významným faktorom, ktorý by sme rozhodne nemali podceňovať. Tieto procesy ale nemajú nič spoločné s predmetom záujmu skutočného autentického Feng Shui.

Neľahká bude zrejme cesta k očisteniu Feng Shui od všetkých nánosov dezinformácií, ktoré sú denne potvrdzované a prehlbované médiami a nedostatočne kvalifikovanými „odborníkmi“. Prednesený referát mal za cieľ zapáliť aspoň malé svetielko na cestu pre tých z Vás, ktorí máte záujem o hlbšie poznávanie vzťahov a súvislostí priestoru a času.© Akadémia čínskej metafyziky

obchodné podmienky  | ochrana osobných údajov | mapa webu