online kurz
Feng Shui 1 - Sám sebe poradcom

Korene tradičného Feng Shui

priamo u vás doma

Informácie o seminári

Žijeme v dobe záplavy informácií o tom ako si usporiadať svoj život, byt, dom záhradu pomocou techník Feng Shui. V kníhkupectvách si môžete zakúpiť množstvo literatúry s peknými farebnými fotografiami a zaručenými receptami na dokonalý život a bohatstvo podľa „Feng Shui“.

Pomôžu nám skutočne mince previazané červenou niťou k bohatstvu? Alebo je skutočné bohatstvo ukryté v niečom inom? Je naozaj dôležité aké farby máte kde použiť? Je používanie rôznych symbolov skutočne autentickou technikou Feng Shui alebo viac komerčnou technikou šikovných obchodníkov ako vytiahnuť peniaze od dôverčivých zákazníkov? Vychádzajú recepty, ktoré nám odporúčaju knihy a média z postupov tradičného Feng Shui, alebo ide o naše euroamerické "moderné praktiky", ktorých korene by sme márne hľadali v tradičných spisoch? Prečo mnohé zo zaručených receptov takmer vôbec nefungujú v praxi? Odpovede na tieto a mnohé iné otázky sa pokúsime spoločne nájsť pri hľadaní pôvodných koreňov a princípov tradičného Feng Shui. Mimochodom, viete o tom, že možno viac ako 50% informácií, ktoré ste sa za poslednú dobu o Feng Shui dozvedeli v médiách v skutočnosti nemá takmer nič spoločného s pôvodným tradičným umením Feng Shui?

V cene kurzu sú zahrnuté študijné materiály v elektronickej podobe, referenčné tabuľky a matrice.

Pozrite si hodinovú ukážku z úvodu školenia

Čo vás na seminári čaká?

 • nazriete do historického pozadia, v ktorom sa vyvíjali hlavné školy a smery Feng Shui
 • spoznáte najdôležitejšie filozofické princípy, z ktorých vychádzajú všetky tradičné postupy analýz
 • naučíte sa prakticky používať metódy a techniky diagnostiky priestoru
 • dozviete sa ako pri analýze odlíšiť to čo je podstatné od menej dôležitého
 • osvojíte si postupy správneho zamerania bytu alebo domu pomocou kompasu
 • uvidíte desiatky zaujímavých fotografií a obrázkov, ktoré budeme spoločne analyzovať
 • získané informácie si môžete už počas kurzu precvičovať na Vašich pôdorysoch

Komu je kurz určený

 • Každému záujemcovi s otvorenou mysľou, ktorý má záujem o hlbšie pochopenie kľúčových princípov a postupov používaných v tradičných školách Feng Shui
 • budúcim konzultantom a poradcom Feng Shui, ktorí chápu nevyhnutnú nutnosť vybudovania pevných základov znalostí, na ktorých budú môcť následne vybudovať svoj osobný "Chrám poznania" a z neho pomáhať na ceste životom všetkým, ktorí pomoc potrebujú
 • jednotlivcom, ktorých myseľ je zmätená množstvom vzájomne rozporuplných a protichodných receptov, tvrdení a pravidiel Feng Shui, ktoré s lacnou dôverou a bez pevných základov znalostí princípov ochotne prijali z časopisov, televízie, rádia, internetu a iných médií...
 • hľadajúcim, ktorí majú úctu k niekoľko tisícročnému dedičstvu znalostí kultúry, ktorá je svojím spôsobom pohľadu na svet a jeho fungovanie tak vzdialená našim často naivným predstavám o sebe a svete, hľadajúcim, ktorí majú rešpekt voči nepoznanému, hľadajúcim, ktorí sú tolerantní k názorom možno značne odlišným s akými sa stretávajú v bežnom živote

Komu kurz nie je určený

 • samotitulovaným „Veľmajstrom Feng Shui“, ktorým je už všetko jasné, všetko vedia a všetko môžu
 • zberateľom certifikátov pre ohúrenie svojich zákazníkov, ktorých napodiv zväčša ani nenapadne položiť si otázku, kto je vlastne ona „Certifikačná autorita“ oprávnená vydávať príslušné oprávnenia?...
 • pohodlným, ktorý chcú najradšej všetky vedomosti naliať lievikom priamo do hlavy, bez toho aby boli nútený vynaložiť akékoľvek úsilie a nebodaj myslieť a tvoriť...
 • a napokon skutočným profesionálom, ktorí si tvrdým štúdiom a poctivou praxou už vybudovali pevné základy učenia Feng Shui

Podrobná obsahová náplň kurzu

I. Korene tradičného Feng Shui

1. Lekcia - Vývoj a hlavné školy

 • stručný prehľad histórie a vývoja tradičného Feng Shui
 • rozdelenie tradičných škôl Feng Shui
 • porovnanie tradičného Feng Shui s "New Age" feng shui
 • esencia tradičného Feng Shui

2. Lekcia - Základné filozofické princípy

 • Taoistická koncepcia vzniku univerza
 • WuJi a Tai Ji
 • Qi
 • čo je Qi a ako sa prejavuje
 • mýty a fakty o podstate a prejavoch Qi
 • princípy premeny a diferenciácie Qi
 • Princípy Yin a Yang
 • podstata princípov Yin a Yang a ich prejavy

 • Yin a Yang - mýty a fakty

 • vzájomné premeny a vzťahy princípov v priestore a čase

 • diferenciácia Qi v rámci rôznych pomerov Yinu a Yangu

 • 3 základné diferenciácie Qi z pohľadu Feng Shui

3. Lekcia - Aplikácia základných filozofických princípov v priestore

 • Analýza Tai Ji v priestore

 • malé a veľké Tai Ji

 • posúdenie kvality Tai Ji

 • techniky "vitalizovania" Tai Ji

 • ukážky príkladov slabého Tai Ji priestoru vrátane možností jeho zlepšenia

 • praktický nácvik presnej lokalizácie a analýzy Tai Ji na pôdorysoch

 • riešenie prípadových štúdií

 • Analýza princípov Yin a Yang v priestore

 • harmonické a disharmonické pomery Yinu a Yangu v priestore

 • rozlíšenie vlastností priestoru a foriem z pohľadu algoritmu Yin a Yang

 • praktický nácvik analýzy interiérov a exteriérov z pohľadu Yin a Yang

 • praktické vyhľadávanie extrémnych prejavov Yinu a Yangu a možnosti ich úpravy

 • nácvik harmonizácie priestoru na základe algoritmov Yinu a Yangu

 • riešenie prípadových štúdií a ukážky harmonicky ladených priestorov

 • Riadenie Qi v priestore

 • pravidlá rozloženia a toku Qi v priestore

 • možnosti cieleného riadenia a kontroly Qi v priestore

 • horizontálne a vertikálne smerovanie Qi

 • techniky koncentrovania a rozptyľovania Qi v priestore

 • techniky zrýchlenia a spomalenia toku Qi v priestore

 • praktické ukážky využitia formy pre riadenie Qi

 • využitie informácie pre riadenie Qi

 • rozlíšenie Sha Qi a Sheng Qi

 • možnosti eliminácie Sha Qi a podpory Sheng Qi

 • riadenie Qi v otvorenom a uzavretom priestore

4. Lekcia - Riadenie toku Qi v pôdoryse priestoru

 • Šesť kľúčových prvkov pôdorysu

 • analýza najdôležitejších prvkov pôdorysu bytu a domu

 • Ming Tang

 • vonkajší a vnútorný Ming Tang

 • optimálne proporčné vzťahy medzi vonkajším a vnútorným Ming Tangom

 • najčastejšie poruchy v oblasti Ming Tangu a možnosti ich riešenia

 • Analýza cirkulácie Qi podľa pôdorysu

 • vhodné a problematické tvary pôdorysu

 • Problémové prvky pôdorysu a možnosti ich úpravy

 • princípy cirkulácie Qi v rámci vnútorného členenia priestoru

 • Analýza vstupných dverí a priečelia

 • kľúčové pravidlá pre vstupné dvere a priečelie budovy

 • najčastejšie problémy vstupu a možnosti ich riešenia

 • ukážky správne navrhnutých vstupných dverí

 • ochrana vnútorného priestoru vhodným zabezpečením vstupných dverí

 • Interiérové dvere a okná

 • zásady správneho vzájomného usporiadania okien a dverí v interiéroch

 • najčastejšie problémy s praxe a ukážky ich riešení

 • riadenie cirkulácie Qi s využitím dverí a okien v interiéry

 • praktické precvičovanie a riešenie prípadových štúdií

5. Lekcia - Wu Xing

 • podstata a filozofické princípy teórie Wu Xing (5 pohybov)

 • priestorové a časové korešpondencie podľa Wu Xing

 • podrobná analýza vlastností Wu Xing

 • vzájomné vzťahy v rámci teórie Wu Xing a možnosti ich praktického využitia pri ladení priestoru

 • zariaďovanie interiéru podľa princípov Wu Xing

 • aplikácia nápravných opatrení podľa teórie Wu Xing

6. Lekcia - Ba Gua - 8 trigramov

 • filozofické korene a podstata trigramov
 • vlastnosti trigramov a možnosti ich vzájomného usporiadania
 • symbolický jazyk trigramov a jeho interpretácia
 • praktické použitie trigramov vo Feng Shui
 • HE TU a LUO SHU, Xian Tian Ba Gua a Hou Tian Ba Gua

7. Lekcia - zameranie pôdorysu

 • praktický nácvik zamerania pôdorysu stavby pomocou kompasu
 • druhy kompasov a praktické rady ako zohnať vhodný kompas
 • práca s turistickým kompasom
 • práca s kompasom Luo Pan
 • najčastejšie chyby pri práci s kompasom a ako sa im vyhnúť
 • praktický tréning zamerania Tai Ji, dverí, stien a exteriérových prvkov

8. Lekcia - Ba Zhai - 8 smerov

 • analýza vlastností Qi podľa algoritmu Ba Zhai v 

 • výpočet GUA domu (bytu) na základe jeho zamerania kompasom

 • analýza pôdorysu aplikovaním algoritmu Ba Zhai

 • metóda deviatich palácov

 • metóda ôsmych smerov

 • vyhodnotenie vhodných a problematických sektorov domu (bytu) podľa Ba Zhai

 • výpočet Ming Gua človeka

 • analýza vhodných a problematických smerov pre všetkých obyvateľov podľa Ba Zhai

 • techniky vyhľadania vhodného miesta v byte a dome pre každého člena domácnosti podľa algoritmu Ba Zhai

 • optimálne rozloženie dôležitých miestností v byte a dome podľa techniky Ba Zhai

 • vstupné dvere do jednotlivých miestností

 • spálňa a posteľ

 • kuchyňa a šporák

 • pracovňa, študovňa a pracovný stôl

 • ostatné miestnosti a zariadenia

9. Záverečné opakovanie a praktické príklady

Ukážky z kurzu:

Pár slov o mne


Svoj život som zasvätil poznávaniu filozofie a podstaty „Univerzálnych princípov Života“.

Vidím, cítim a vnímam, že za povrchom vonkajšej skutočnosti rozmanitých javov sa skrýva jedna spoločná
UNIVERZÁLNA PODSTATA.

Aktívne sa už viac ako 30 rokov venujem jej štúdiu aj výuke v oblastiach ako sú:

ČÍNSKA METAFYZIKA (feng shui, čínska medicína, qi gong, taiji, čínska astrológia BAZI, techniky časovania udalostí ZERI, Yijing...),

HERMETICKÁ FILOZOFIA (posvätná geometria, sakrálna architektúra, astrológia, alchýmia, kabala, religionistika, história, filozofia, metafyzika...)

OSOBNOSTNÝ ROZVOJ (aplikácia princípov v každodennom živote, práci, vnútornom rozvoji človeka...)

Svoje znalosti som rozvíjal a naďalej dopĺňam štúdiom u skvelých učiteľov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí (Čechy, Malajzia, Čína, Anglicko, Amerika, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Izrael, Švédsko...).

Bude mi potešením spoločne s mojou úžasnou manželkou Judit s vami zdieľať „poklady múdrosti starých majstrov“ na spoločnej CESTE POZNÁVANIA.

Norbert Synčák
zakladateľ Akadémie čínskej metafyziky

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte ma kontaktovať

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


© Akadémia čínskej metafyziky

obchodné podmienky  | ochrana osobných údajov | mapa webu